top of page

BDA disainis nõustamisteenuseid välisriikidest Eestisse saabujatele

Töötasime koostöös erinevate ministeeriumide ja asutustega välja teenusmudeli integratsioonialase püsiva nõustamisteenuse osutamiseks uussisserändajajatele ja Eestis elavatele määratlemata kodakondsusega isikutele. 


Integratsiooni ja Migratsiooni SA “Meie Inimesed” tellimusel töötas BDA Consulting välja teenusmudeli integratsioonialase püsiva nõustamisteenuse osutamiseks  uussisserändajajatele ja Eestis elavatele määratlemata kodakondsusega isikutele. Protsessi olid kaasatud Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Töötukassa, Politsei ja Piirivalveamet, Narva Linnavalitsus jpt sidusorganisatsioonid.


Projekti üheks eesmärgiks integratsioonialase nõustamiskeskuse kontseptsiooni ja teenuse osutamise mudeli väljatöötamine pilootprojekti alusel, et anda sisend edaspidi riiklikul tasandil nõustamisteenuse pakkumiseks.


Teenuse arendusprotsessis lähtuti põhimõttest, et avalik teenus peab olema kliendikeskne, teisisõnu arusaadav, läbipaistev, kättesaadav, turvaline ja tõhus, olles samaaegselt riigi huvidest lähtuv, võimalikult optimaalne, kuluefektiivne ning jätkusuutlik.

Nõustamisteenuse mudeli väljatöötamisel kasutati teenuse disaini metoodikat, sealhulgas testiti nõustamiskeskuste prototüüpe Tallinnas ja Narvas, katsetati erinevaid nõustamiskanaleid, nagu e-päring, telefoninõustamine, veebiformular ja veebikeskkond ning kontaktnõustamine, tugineti kliendimonitooringu ning partnerorganisatsioonide ja sidusgruppide hinnangutele ja analüüsiti klienditeekonda.


Teenusmudelis on arvesse võetud terviklikku protsessi alates kliendisegmendi ja tema vajaduste identifitseerimisest, terviklikust klienditeekonnast, kuni tarbitava teenuse sisuni, samuti  kommunikatsioonisõnumite ja -kanalite ning nõustamisteenuse osutamise optimaalse korraldamiseni.


Projekti tulemustest lähtuvalt jätkab MISA projekti lõppedes nõustamisteenuse pakkumist.

Eelkõige MISA, Kultuurimnisteeriumi ja Siseministeeriumi osalusel tuleb eeldatavalt edaspidi arutlusele koostöö korraldamine püsiva nõustamisteenuse pakkumiseks sihtrühmadele.


Nõustamisteenus lahendab sihtgrupi probleemi nende Eestis kohanemise ja ühiskonnas lõimumisega seotud inforuumis orienteerumise ning neile kohalduva ja vajaliku info leidmise, tõlgendamise ning kohaldamise osas, pakkudes personaalset nõustamist ning tuge.


Projekti teenuse disaini konsultant oli Ülle Puustusmaa.


Comments


bottom of page