top of page

MEIE

TÄIENDKOOLITUSTE TINGIMUSED

Õppekorralduse alused ja õppekavad

BDA Consulting OÜ korraldab pikaajalisi koolitusi ehk koolitusprogramme vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele, Täiendkoolituse standardile ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga kooskõlastatud õppekavadele.

 

BDA Consulting OÜ korraldab pikaajalisi koolitusprogramme siis, kui neid tellib riiklik või eraõiguslik tellija lepingu alusel ja lepingus määrateletud osalejatele. Jooksvalt ilma tellimuseta koolitusi ei korraldata. Koolitusprogramme kutsume ellu nö projektipõhiselt.

Iga koolitusprogramm ja õppekava kohandatakse (sh täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord ning teised õppe korraldamiseks olulised tingimused) vastavaks tellija eesmärgipüstitusele, soovidele ning tellija poolt heakskiidetud BDA pakutud kontseptsioonile. 

 

Täpsem info õppekorralduse aluste, koolitusprogrammi mahu, õppekava sisu, väljundi, auditoorse ja iseseisva töö osakaalu, lõpetamise tingimuste, õpperuumide tingimuste, seotuse kohta õppekavarühmade ja kutsestandarditega on leitav õppekavadest. Programmi osalejaid teavitatakse eelnimetatud infost koolitusprogrammi avapäeva eel saadetavas infokirjas.

 

Koolitusprogrammid on üldjuhul eesti keeles. Koolituste läbiviimiseks leiame võimalikult tänapäevaste tingimustega auditooriumid.

Koolitajad

BDA-l on üle 200 eksperdist koosnev koolitajate, mentorite ja coachide võrgustik, kelle seast valime täpselt vastavalt tellija kehtestatud tingimustele koolitajad.

Meie oma koolitajatest ettevõtlus- ja ärivaldkonna tuumikkoolitajad: 

Lo Rihvk – BDA Consulting OÜ partner ja tegevjuht, strateegia ja ärimudeli valdkonna koolitaja.
 

Marikai Karilaid –  BDA Consulting OÜ partner, projektipõhise juhtimise koolitaja.

 

Ülle Puustusmaa - BDA Consulting OÜ partner, strateegia, teenuse disaini ja turismivaldkonna koolitaja. 

Kvaliteedi tagamine

Koolitusprogrammi kvaliteedi tagamiseks rakendame järgmisi väljatöötatud põhimõtteid: 

 • Kõiki koolitusprogramme korraldame lähtuvalt tellija soovidele ning oma tööeetikat järgides.

 • Õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna, täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra puhul lähtume tellija soovidest ja tellija poolt heakskiidetud BDA poolt välja töötatud kontseptsioonist.

 • Koolituste tellimise faasis esitatud pakkumistes teeme tellijale teatavaks oma kvaliteedi tagamise tingimused, mida täiendame vastavalt tellija soovidele.

 • Meeskonna komplekteerime vastavalt tellija poolt ette antud tingimustele, mis tagab ka koolitusprogrammile tellija jaoks oodatud kvaliteedi.

 • Koolitusprogrammi kontseptsiooni koostame vastavalt tellija esitatud tehnilisele kirjeldusele.

 • Koolitusprojektide juhtimisel rakendame 2-silmapaari põhimõtet: koolitusprogrammil on tehniline juht, kes teostab projektiga seotud tegevusi ning lisaks ka projektijuht, kes teostab kvaliteedikontrolli tehnilise juhi tegevusele ning vastutab kogu programmi kvaliteetse elluviimise eest.

 • Koolitusprojekti kestel kogume iga koolituspäeva või mooduli kohta tagasisidet. Saadud tagasiside on sisendiks koolitusprojekti parendamiseks ja ka koolitusprogrammi/õppekava arenduseks. 

 • Alustame lõpptulemust silmas pidades. Projekti esimese tegevusena vaatame koos Tellijaga üle, kas kõik osapooled on tööde sisust, mahtudest ja oodatavast tulemusest ühtmoodi aru saanud, sh lepime kokku olulisemad vaheetapid ning kirjeldame detailselt lõpptulemuse.

 • Tagame sujuva protsessi. Projekti tõrgeteta elluviimise eeldusteks on hea planeerimine, selge ülesannete ja vastutuse jaotus ning pidev kommunikatsioon.

 • Mõtleme alati kaks sammu ette, et vältida nn tulekahjude kustutamist. Sellega tagame projekti ajakavast ja eelarvest kinnipidamise ning maandame riske.

 • Tagame pideva sisulise kommunikatsiooni kõigi projekti oluliste osapoolte vahel, et Tellija oleks alati kursis projekti seniste saavutuste ning lähituleviku plaanidega.

 • Projekti elluviimist lihtsustavad ja kiirendavad meie poolt varasemate kogemuste pinnalt loodud kontroll-nimekirjad ja -vormid, mis aitavad meeles pidada detaile ja tagada alati teenuse ühtlase kvaliteedi.

 • Oleme meeskonnatöö usku. Teostame kõiki projekte meeskonnana. See võimaldab kaasata parima teadmise nii ettevõtte seest kui ka meie laiast ekspertide võrgustikust. Samuti võimaldab see reageerida kiiresti ja paindlikult ootamatult suurenenud töövoole ning tagada vajadusel projektimeeskonna liikme sujuv asendamine.

 • Viimistleme lõpptulemuse. Meie poolt teostatud projekt lõppeb alati korrektse projekti aruandega/ kokkuvõttega, milles kirjeldame projekti eesmärke, saavutatud tulemusi, olulisemaid läbiviidud tegevusi ning meiepoolseid soovitusi sarnaste projektide teostamiseks tulevikus.

 • Projekti lõpus anname vastastikku tagasisidet ja soovitusi sarnaste projektide elluviimiseks tulevikus.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Vastavalt koolitusprogrammile ja tellija soovidele väljastame tunnistuse (juhul, kui õpiväljundeid hinnatakse) või tõendi (juhul, kui õpiväljundeid ei hinnata, kuid tõendi saamiseks on tingimuseks osavõtt). Tunnistuse vormistamisel lähtume Täiendkoolituse standardi nõuetest tunnistusele. 

 

Lisainfo:

Marikai Karilaid
56 46 1333
marikai@bda.ee

bottom of page