top of page
logo_v2rv.png

AVALIKE TEENUSTE ARENDUSPROGRAMM

Teenuste arendamise meistriklass avalikule sektorile

Kandideerimine

Programmi kandideerimine on lõppenud! 

Kandideerimistingimused:

 • kandideerida saab meeskonnana

 • meeskonnal peab olema kindel teenus, millega programmis soovitakse tegeleda

 • meeskonda peab kuuluma 5-6 liiget

 • kõik meeskonnaliikmed peavad olema avaliku sektori teenistujad või töötajad, kes on vastava teenuse arendamise või pakkumisega igapäevaselt seotud

 • meeskonda peaks soovitavalt kuuluma ka juht, kelle pädevuses on teenuse ümberkorraldamisega seotud otsuste tegemine

 • meeskonda on võimalus kaasata ka teisi osapooli (sh ka teistest üksustest ja asutustest), kellel on oluline roll teenuse ümberkorraldamisel tingimusel, et tegemist on avaliku sektori teenistujatega/töötajatega.

Kandideerimisprotsess:

Kandideerimisavalduste põhjal valitakse 10 meeskonda (kokku 60 inimest), kes pääsevad 2021. sügisel alustavasse programmi. Otsus tehakse 26.oktoobril 2021.

Hindamiskriteeriumid:

 • arendatava teenuse potentsiaal

  • lahendatava probleemi aktuaalsus ja suurus

  • teenuse ümberkorraldamisega saavutatav mõju

   • sihtrühmale loodav kasu

   • teenuse korraldamise efektiivsus, tõhusus, kvaliteedi tõus

 • meeskonna koosseis

  • kindel teenuse omanik / vastutaja / meeskonnajuht

  • kaetud on kõik vajalikud kompetentsid, meeskond on mitmekesine

  • meeskonnal on motivatsioon teenust arendada ja reaalset muudatust ellu kutsuda.

OLULINE!  Programmi kandideerides märkige oma kalendris kõik kuupäevad, et osalejate selgumisel oleks kuupäevad koolitustel osalemiseks broneeritud!

Kui veel kahtled, kas osaleda või sul on tekkinud selles osas küsimus, siis helista meile ja jõuame koos selgusele. Kontaktid leiad SIIT.

Kandideerimine
Programm

Avalike Teenuste Arendusprogrammi (ATAP) eesmärgiks on toetada avalikus sektoris toimuvat teenuste korrastamist, arendamist ja kasutajakeskse teenuse disaini põhimõtete ja oskuste levikut. Suuremaks eesmärgiks on avalike teenuste kvaliteedi tõus.

Programm keskendub väärtustele, mida disainmõtlemine loob nii avalikule sektorile kui teenuse pakkujale kui ka teenuse tarbijale. Programmi vältel tegeleb iga meeskond ühe teenuse arendamisega.

Avaliku sektori väljakutsed teenuste loomisel on suured - tuleb arvestada nii seadusandluse, eelarvepiirangute kui ka avaliku tähelepanuga, mis uute tööviiside katsetamist ja eksperimenteerimist ei pruugi soosida. Teisalt aga suureneb nii asutuste juhtkonna, huvitatud osapoolte kui ka lõppkasutajate ootus saada teenustest maksimaalne väärtus minimaalse eelarve ja ajakulu juures. Asutuse sisesed tööprotsessid peavad olema optimeeritud, samas välisele kliendile ei tohi tekkida liigset halduskoormust ning vältida tuleb bürokraatlikku asjaajamist.

Programmi läbinud osalejatel ja meeskondadel on praktilised oskused ja teadmised avalike teenuste korraldamise ja arendamise osas, nad oskavad disainida teenuseid tulemuslikumaks võttes arvesse sihtrühma vajadusi. 

Programm ja ajakava

Osalejale

Oskad probleeme lahendada inimese vaatest ning mõistad, millist väärtust sinu töö kliendikogemuses loob.

Meeskonnale

Oskate juhtida teenusedisaini arendusprotsessi ja tulemuslikumalt meeskonnana töötada.

Organisatsioonile

Pakute paremaid ja mõjusamaid teenuseid. Tõuseb kasutajate ja partnerite rahulolu.

Screenshot 2021-09-03 at 17.06.08.png
Sisu

Arendusprogramm koosneb esitluspäevast, 6 õppepäevast, nende vahele jäävatest juhendatud iseseisvatest töödest, arengupäevast ning nõustamisteenusest:

 • Esitluspäeval saavad kõik programmi pääsenud meeskonnad oma teenuseid tutvustada koolitajatele, disainijuhtidele ja teistele meeskondadele.  

 • 1.õppepäev „Visioon“. Loome arendatavale teenusele visiooni ja paigutame selle konteksti (strateegia, seotud osapooled).

 • 2. õppepäev „Empaatia loomine“. Õpime tundma teenuse klienti ja tema vajadusi ning meetodeid kliendi uurimiseks.

 • 3. õppepäev „Klienditeekond ja esmased ideed“. Tuvastame probleemid klienditeekonnal ning loome esmased ideed nende lahendamiseks.

 • 4. õppepäev „Prototüüpimine“. Loome teenuse esmase prototüübi

 • 5. õppepäev „Eelarve ja mõõdikud“. Koostame teenuse arendamise ja haldamise eelarve ning määratleme teenuse tulemuslikkuse hindamise mõõdikud, valmistume teenuse prototüübi testimiseks.

 • 6. õppepäev „Tegevusplaan“.  Koostame teenuse juurutamise tegevusplaani toetudes disainmõtlemise põhimõtetele, koostame ja harjutame liftikõne teenuse edukaks kommunikeerimiseks.

 • Arengupäeval tutvustame programmi jooksul arendatud teenuseid laiemale sihtrühmale ning võtame programmi kokku.

Programm on praktiline, milles meeskonnad keskenduvad oma teenuste arendamisele läbi praktiliste probleemide lahendamise, teineteiselt õppimise ning võrgustumise.

ATAP-i raames saavad meeskonnad kolme tüüpi nõustamist:

 • arendustöö juhendamine disainijuhtide poolt (igal koolituspäeval ning lisaks koolituspäevade vahelisel ajal 16 ak/h meeskonna kohta). Disainijuhi ülesandeks on juhendada oma meeskonda kogu programmi vältel, sh nii õppepäevade raames kui ka iseseisvate tööde tegemisel.

 • nõu, ideed ja inspiratsioon mentorite poolt mentorpäeval ning personaalsetel kohtumistel

 • ekspertteadmised ja nõu ekspertide poolt personaalsetel kohtumistel.

 

Nõustamisteenust osutatakse nii programmi jooksul kui ka kuni 6 kuud peale viimast õppepäeva.

Ajakava

ATAP viiakse ellu kahes grupis, kus käivad koos kokku 5+5 meeskonda.

Esitluspäev ning arengupäev toimuvad mõlemale grupile ühiselt.

OLULINE: Programmi kandideerides märkige oma kalendris kõik kuupäevad, et osalejate selgumisel oleks vajalikud kuupäevad broneeritud! Gruppide koosseisud selguvad peale esitluspäeva.

Esitluspäev kahele alustavale grupile koos toimub 5.11.2021.

 

Esimese grupi õppepäevad:

 • 17.-18.11.2021

 • 14.12.2021

 • 18.01.2022

 • 01.02.2022 kl 9.30-13.30 (mentorpäev)

 • 15.02.2022

 • 08.03.2022

 

Teise grupi õppepäevad:

 • 1.-2.12.2021

 • 11.01.2022

 • 08.02.2022 

 • 22.02.2022 kl 9.30-13.30 (mentorpäev)

 • 03.03.2022

 • 31.03.2022

 

Arengupäev kahele grupile koos toimub 19.04.2022.

Õppepäeva algus kell 9.30 ning lõpp kell 17.00. Õppepäevad toimuvad  Tallinnas Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3) või olude sunnil virtuaalselt.

atap_timeline_2_edited.png
Osalemise tingimused
 • Programmist osavõtt on osalejatele ettenähtud mahus läbimise korral tasuta.

 • Edukaks läbimiseks peab osaleja osalema kogumahust (105 ak/h) vähemalt 75% ulatuses (79 ak/h).

 • Kui osaleja ei läbi programmi ettenähtud mahus, ei teata mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva enne programmi algust, ning talle ei leita asendajat või ta jätab koolitusel osalemata, siis esitatakse registreerunud osaleja asutusele arve koolituskulude tasumiseks (3224.40 EUR koos käibemaksuga)

 • Kui peale registreerumist selgub, et registreerunul ei ole võimalust koolitusel siiski osaleda, palume sellest esimesel võimalusel teada anda ning leida asendaja.

 • Meeskonnaliikmete vahetusi saab teha ainult siis, kui asendajal on võimalik programmi läbimise tingimused täita ehk osaleda kogu programmis vähemalt 75% ulatuses.

 • Osaleja saab programmi läbimisel tõendi.

Covid-19 piirangud

Planeeritult toimuvad õppepäevad füüsilise koolitusena, sealjuures järgime Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõudeid.

 

Vastavalt EV valitsuse otsusele tuleb siseruumides toimuvatel üritustel tagada kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimesed.

(Allikas: https://www.kriis.ee/

Osalemise tingimused
Koolitajad
Meeskond
Disainijuhid
Mentorid ja eksperdid, praktikud

Programmis nõu andvad mentorid ja eksperdid kaasatakse peale ATAP-isse pääsenud meeskondade selgumist. Mentorite ja ekspertide valikul lähtutakse arendatavatest teenustest ja meeskondade soovidest.

Samuti kaastakse töötubadesse praktikud, kes jagavad oma kogemusi teenuste arendamisel.

Kogu meeskonna täpsema tausta ja kogemusega saab tutvuda SIIN.

Programmi tutvustav veebiseminar
KKK
Kontaktid
Korraldajate kontaktid
Marikai Karilaid_edited.jpg

Marikai Karilaid

Projektijuht

e-post: atap@bda.ee

telefon: +372 56 46 1333

Liina Karotamm_edited.jpg

Liina Karotamm

Projekti koordinaator

e-post: atap@bda.ee

telefon: +372 513 6268

Programmi viib läbi BDA Consulting OÜ, Desingminds OÜ ja Brand Manual OÜ koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega.

 

Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames.

bottom of page