top of page

Mis on TTA?

Selles postituses selgitame teemat, mis on uue rahastusperioodi hakul muutumas järjest aktuaalsemaks. Päris palju võib kohata kirjeldusi, et selle või teise objekti jaoks koostati TTA. Teostatavus-tasuvusanalüüs on nagu nimigi ütleb uue objekti rajamisele eelnev kirjeldus, milles on antud vastus kahele küsimusele: kas rajamine on võimalik ning kas see on otstarbekas.


BDA Consulting on koostanud teostatavus-tasuvusanalüüse eelkõige erinevate toetust kasutavate projektide puhul. Esmane osa TTA puhul on üldjuhul objekti ja sellega kaasneva tehniline kirjeldus – milliseid tehnoloogilise võimalusi ehitamiseks kasutatakse ning millised on nendega kaasnevad keskkonnamõjud. Tegemist on siiski suhteliselt üldsõnalise kirjeldusega.


Järgneb alternatiivsete stsenaariumite koostamine ja võrdlemine. Üldjuhul tuleb tasuvusanalüüside puhul koostada kolm alternatiivi. Neist esmane on do-nothing – investeeringuid ei tehta, olukord jätkub sellisena nagu see täna on. Teine alternatiiv on do-something, mille puhul viiakse läbi investeeringud osalises mahus või pikema ajaperspektiivi ulatuses. Do-everything alternatiivi puhul teostatakse investeeringud täies mahus. Kuna üldjuhul rajatakse objekt mitmeks aastaks, tuleb eeltoodud alternatiive vaadelda kogu kasuliku eluea vältel. Harilikult on selleks 15-30 aastat.


Seejärel tuleb vaadelda juba projektiga seotud rahavoogusid – kuidas need erinevates stsenaariumites käituvad. Kaasata tuleb nii investeeringuga seotud kulud, tegevustulud, tegevuskulud, võimalikud asendusinvesteeringud, samuti tuleb leida objekti jääkväärtus vaatlusperioodi lõpus. Nende andmete alusel leitakse ka toetusmäär, mida objekti rajamiseks saab kasutada. Tuleb muidugi arvestada, et vaatlusobjektiks on üldjuhul kahe alternatiivi vahe – ehk siis näiteks täies mahus tehtud investeeringute alternatiivist (do-everything) on lahutatud maha tänast olukorda kirjeldav alternatiiv (do-nothing). 


Kui eelnev on seotud objekti enda rahavoogudega, siis tegelikult võib antud objekt tähendada ühiskonnale veel täiendavaid tulusid ja kulusid. Kui suured need on? Selleks vaadeldakse antud objekti sotsiaalmajanduslikke kulusid ja tulusid. See tähendab, et rahaline väärtus antakse asjaoludele, mis objekti tehtud investeeringutega seoses ühiskonnas ja keskkonnas tekkivad.


Üldjuhul ei lähe aga asjad nii nagu kavandatud. Sellest tulenevalt on oluline arvutada ka välja, kuidas muutuvad investeeringust tulenevad mõjud kui mõnda sisenditest (kulud, investeeringute suurus jm) 5%, 10% muuta. Lisaks tuleb arvestada ka erinevatest riskidest tuleneva mõjuga.


Ehk siis teostatavus-tasuvusanalüüs on terviklik kõiki kavandatud investeeringu asjaolusid kajastav dokument, mille eesmärgiks on toetada otsuste tegemist just avaliku raha investeerimisel.


Comments


bottom of page